Informatii la 0745025190 / 0735559990 ; Email: contact[at]bovinedevanzare.ro Pret: NEGOCIABIL Transport ASIGURAT

REGULAMENT DE ORGANIZARE A REGISTRULUI GENEALOGIC

By WebAdmin on September 1, 2013 in Uncategorized
0

IMG_2015 LA RASELE SPECIALIZATE PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE

Articolul 1

În temeiul OM 19/2006 Norme de apreciere a bovinelor de reproducţie cu modificările şi

completările ulterioare, activitatea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în

Zootehnie (ANARZ) privind conducerea Registrului Genealogic este reglementată prin prezentul

Regulament, în confomitate cu legislaţia comunităţii europene.

Capitolul I

Organizarea Registrului Genealogic

Articolul 2

1. Registrul Genealogic reprezinta instrumentul de ameliorare genetică a raselor de

bovine, ce are drept scop îmbunătăţirea performanţelor animalelor.

2. Activităţile specifice Registrului Genealogic la rasele specializate pentru producţia

de carne sunt efectuate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie

în conformitate cu prevederile articolelor ulterioare.

Articolul 3

1. Pentru efectuarea activităţilor specifice Registrului Genealogic, Agenţia Naţională pentru

Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie trebuie să numească:

- o comisie tehnică centrală;

- un birou central;

- birouri regionale;

- un corp de bonitori.

Articolul 4

1.Comisia Tehnică Centrală (CTC):

a) stabileste liniile directoare pentru ameliorarea genetică a populaţiei de bovine înscrise

în Registrul Genealogic. Animalele de rasă pură specializate pentru producţia de carne crescute

în România trebuie să fie considerate ca parte integrantă a populaţiei existente în ţările

Uniunii Europene;

b) Elaborează Normele Tehnice şi metodologiile care urmează să fie adoptate pentru realizarea

ameliorării genetice;

c) Propune eventuale modificări ale reglementărilor actuale.

2. Din Comisia Tehnica Centrala (CTC) fac parte:

- şeful departamentului care conduce Registrul Genealogic sau reprezentantul acestuia din

cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie

- 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie în

teritoriu din judeţele cu efectivele cele mai mari de rase specializate pentru producţia de

carne. Nominalizarea acestora este realizată de către conducătorii structurilor ANARZ in

teritoriu.

- reprezentanţi ai crescătorilor, unul pentru fiecare rasă, aleşi din rândurile

crescătorilor afiliaţi Registrului genealogic;

- un expert în zootehnie nominalizat de Biroul Tehnic Central;

- directorul general al ANARZ sau reprezentantul acestuia;

3. Preşedintele Comisiei Tehnice Centrale este directorul general al ANARZ.

4. Şeful departamentului care conduce Registrul Genealogic din cadrul Agenţiei Naţionale pentru

Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie sau reprezentantul acestuia este secretarul CTC.

5. Membrii Comisiei care nu sunt angajaţi ai Agenţiei sunt numiţi pe o perioadă de doi ani şi pot

fi realeşi. După trei absenţe consecutive sau în cazul unui comportament neadecvat peroanele în

cauză vor fi înlocuite.

6. La întâlnirile de lucru pot participa, cu titlu consultativ, experţi pe anumite domenii de

expertiză, la propunerea preşedintelui, în legătură cu poblemele din ordinea de zi a şedinţei.

7. Convocarea pentru şedinţă se face cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru întâlnire.

8. Şedinţa este validată prin prezenţa a cel puţin jumătate din constituienţi.

9. În absenţa preşedintelui CTC, prezidează secretarul.

10.Rezoluţiile sunt acceptate prin votul majoritar al participanţilor. În caz de egalitate de

voturi, decisiv este votul preşedintelui.

11. Pentru fiecare şedinţă se întocmeşte un proces-verbal care va fi semnat de toţi membrii.

Articolul 5

1. Biroul Tehnic Central (BTC) – atribuţii:

- coordoneaza si monitorizeaza activitatea birourilor regionale, efectuează inspecţii la

ferme pentru a se asigura de punerea în aplicare a prevederilor prezentului Regulament şi a

Normei tehnice anexate.

- răspunde de buna funcţionare a Registrului Genealogic, de înscrierea animalelor în acesta

şi de tipărirea documentelor solicitate;

- realizează evaluarea genetică a reproducătorilor;

- publică datele de evaluare genetică;

- elaborează Norma tehnică care stabileşte cerinţele necesare înscrierii animalelor în

Registrul genealogic (Anexa 1).

- propune modificări ale prezentului regulament şi ale normei tehnice;

- difuzează orice alte documentaţii de care depinde funcţionarea Registrului Genealogic.

2. Este responsabil de aplicarea prevederilor prezentului Regulament, a Normei tehnice şi a

deciziilor C.T.C.

Articolul 6

1. Birourile regionale – atribuţii:

- efectuează la nivel local activităţile de registru genealogic în conformitate cu

prezentul regulament şi cu Norma tehnică.

- actualizează baza de date naţională a Registrului Genealogic conform procedurii stabilite

de BTC.

- eliberează documente oficiale ale registrului genealogic conform prevederilor stabilite

de prezentul regulament şi de Norma tehnică.

- transmit către Biroul Tehnic Central documentele de notificare primite de la

exploataţiile înscrise în Registru Genealogic.

2. Oficiile pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie asigură organizarea şi funcţionarea

Birourilor regionale ale Registrului Genealogic.

3. Responsabil pentru punerea in aplicare a Regulamentului registrului genealogic, a Normei

tehnice şi a deciziilor Comisiei tehnice centrale este şeful serviciului tehnic zonal al Agenţiei

pe raza căruia se află biroul regional.

Articolul 7

1. Corpul de bonitori – atribuţii:

a) să efectueze aprecierea morfologică (bonitare) a masculilor şi femelelor, înscrişi/înscrise în

Registrul Genealogic sau care urmează să fie înscrişi/înscrise.

b) să efectueze aprecierea morfologică a bovinelor participante la concursuri oficiale

recunoscute de Registrul Genealogic.

Capitolul II

Admiterea animalelor in registrul genealogic

Articolul 8

1. Afilierea la registrul genealogic este voluntara.

2. Se pot afilia registrului genealogic toate exploatatiile care deţin efective de rase

specializate pentru producţia de carne.

3. Fermierii care sunt interesati de inscrierea in registrul genealogic a efectivelor de rasă

pură specializate pentru producţia de carne trebuie sa faca o solicitare în scris către Agenţia

Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie prin care îşi asumă respectarea

prezentului Regulament, a Normei tehnice precum şi modificările ulterioare (Anexa 2) .

4. Condiţiile pentru admiterea in Registrul Genealogic:

a) animalele sunt de rasă pură certificată prin documente de origine oficiale sau posedă

caracterele rasiale specifice rasei pentru care se face solicitarea;

b) masculii utilizaţi la reproducţie (montă naturală sau însămânţare artificială) sunt

autorizaţi/codificaţi.

c) efectivele de animale sunt supuse controlului sanitar veterinar al statului;

d) efectivele de animale sunt supuse controlului oficial al producţiei de carne in conformitate

cu legislaţia în vigoare.

5. Admiterea în Registrul Genealogic este decisă de către birourile regionale după verificarea de

către un specialist a condiţiilor de eligibilitate stabilite la punctul anterior.

6. Fermierii care nu sunt admisi pentru îscrierea în Registrul Genealogic al rasei pot face

contestaţie la BTC care va da decizia finală.

7. Centrele de însămânţări artificiale şi deţinătorii de staţiuni de montă naturală care opereaza

pentru terţi, ca proprietari de reproducători înscrişi în Registrul genealogic sunt obligaţi ca

şi ceilalţi crescători admişi în Registrul Genealogic să respecte prezentul Regulament în ceea ce

priveşte obligaţiile crescătorilor.

Articolul 9 Registrul Genealogic este structurat în :

1. Registrul Genealogic de Tineret in care sunt inscrise toate animalele, femele şi masculi in conformitate cu cerintele de la art. 10.

2. Registrul Genealogic de Tauri în care sunt înscrişi taurii în conformitate cu cerinţele de la art. 11.

3. Registrul Genealogic de Vaci în care sunt înscrise vacile în conformitate cu cerinţele de la art. 12.

Articolul 10

Registrul Genealogic de tineret

1. În Registrul Genealogic de tineret sunt înscrişi toţi viţeii masculi şi femele a căror părinţi (mamă şi tată) sunt înscrişi în Registrul Genealogic al rasei, nu au defecte congenitale şi îndeplinesc cerinţele prevăzute în Norma tehnică.

2. Înscrierea în Registrul de tineret se face în baza comunicării efectuate de către crescător în forma cerută prin Anexa 7. Biroul Tehnic Central şi birourile regionale îşi rezervă dreptul de a apela ori de câte ori este nevoie la documentele care atestă paternitatea şi/sau maternitate viţelului;

3. Înscrierea în Registrul genealogic de tineret a viţeilor obţinuţi prin transfer de embrioni se realizează numai dacă transferul de embrioni a fost înregistrat şi notificat biroului regional conform art. 15 lit. b).

4. Data naşterii viţelului trebuie să găsească corespondenţă în baza de date (arhiva) aflată în posesia BTC sau a birourilor regionale şi de asemenea în registrul de montă şi fătări al fermei.

Articolul 11

Registrul Genealogic de Tauri

Se divide in două sectiuni:

A Secţiunea principală: în care sunt înscrişi masculi proveniţi din Registrul genealogic de tineret care îndeplinesc cerinţele stabilite în Norma tehnică;

B Secţiunea suplimentară: în care sunt înscrişi masculi proveniţi din Registrul genealogic de tineret care îndeplinesc cerinţele stabilite în Norma tehnică;

Articolul 12

Registrul Genealogic de Vaci
Se divide in două sectiuni:

A. Secţiunea principală: în care sunt înscrise vaci care au fătat cel puţin o dată, provenite din Registrul Genealogic de tineret şi care îndeplinesc cerinţele stabilite în Norma tehnică.

B. Secţiunea suplimentară: în care sunt înscrise vaci care au fătat cel puţin o dată, care nu îndeplinesc condiţiile de înscriere în secţiunea principală dar îndeplinesc cerinţele stabilite de Norma tehnică pentru înscrierea în secţiunea suplimentară.

Articolul 13

Animalele înscrise sau care vor fi înscrise în Registrul genealogic sunt supuse evaluării morfologice într-un mod stabilit de Norma tehnică.

Capitolul III

Identificarea animalelor

Articolul 14

Identificarea categoriilor de animalelor prezentate la cap. 9 se va efectua în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională.

Capitolul IV

Reproducţia

Articolul 15

Reproducţia bovinelor se face prin însămânţare artificială, transfer de embrioni şi montă naturală (dirijată sau în harem). Însămânţarea artificială poate fi realizată de către operatori însămânţători ai asociaţiilor/organizaţiilor, operatorii însămânţători independenţi/angajaţi ai exploataţiei sau de către crescători, autorizaţi de ANARZ. Însămânţările efectuate de crescător sau de un operator însămânţător, precum şi montele naturale sunt înscrise în registrul de montă şi transmise de crescător Biroului regional trimestrial. Montele sau însămânţările repetate sunt înscrise fiecare separat.

a) Documentul de notificare a însămânţărilor/montelor va cuprinde: numărul matricol al femelei, acţiunea (I.A., M.N., MNh – montă naturală în harem) data însămânţării/data montei sau intervalul de montă în cazul montei în harem, numărul matricol şi numele taurului partener, codul RO pentru taurul partener în cazul I.A. sau numărul autorizaţiei pentru taurul utilizat la MN, codul operatorului însămânţător şi semnătura acestuia (în cazul însămânţării artificiale). Documentul se completează în ordinea cronologică a efectuării montelor/însămânţărilor în perioada de raportare, fără ştersături şi fără rânduri libere şi se semnează de către crescător (Anexa nr.3).

b) Documentul de notificare a transferului de embrioni va cuprinde: număr matricol femelă receptoare, data ET, matricol şi nume vacă donatoare, matricol şi nume taur donator, cod operator ET. Documentul va fi însoţit de certificatul de identificare a embrionului şi certificatele de origine ale părinţilor. Documentul se completează în ordinea cronologică a efectuării ET în perioada de raportare, fără ştersături şi fără rânduri libere şi se semnează de către crescător (Anexa nr.4).

c) Registrul de montă în harem: fiecare exploataţie în care se realizează monta în harem are obligaţia să completeze evenimentele de reproducţie în Registrul de montă în harem.(Anexa nr. 5).

d) Registrul de montă şi fătări: exceptând fermele în care se utilizează monta în harem, toate celelalte exploataţii au obligaţia să completeze la zi evenimentele de reproducţie în registrul de monte şi fătări. (Anexa nr.6).

Registrul de montă în harem şi registrul de monte şi fătări trebuie păstrate în exploataţie cel puţin 5 ani. În acest interval de timp, documentele pot fi cerute oricând de BTC şi Birourile regionale.

Articolul 16 Recunoaştere

BTC şi birourile regionale recunosc informaţiile transmise, cu privire la monta naturală sau însămânţarea artificială, dacă sunt îndeplinite următoarele:

- operatorii însămânţători ai asociaţiilor/organizaţiilor de IA sau însămânţătorii independenţi care efectuează însămânţarea artificială sunt autorizaţi de către ANARZ;

-transmiterea de date este efectuată conform dispoziţiilor în vigoare (prezentul regulament);

-taurul folosit la montă/însămânţare este înscris în registrul genealogic al rasei;

-exploataţia în care se efectuează monta/însămânţarea este înregistrată în registrul genealogic.

Dacă una sau mai multe condiţii nu sunt îndeplinite sau dacă datele transmise nu corespund standardului calitativ al registrului genealogic, BTC poate oricând să refuze recunoaşterea informaţiilor printr-o notificare scrisă, transmisă operatorului însămânţător sau crescătorului în cauză.

Buletinul de însămânţare

În cazul în care însămânţarea artificială este efectuată de către operatori însămânţători angajaţi ai organizaţiilor sau asociaţiilor recunoscute de ANARZ sau de operatori însămânţători independenţi, ca prestare de serviciu către fermieri, aceştia completează un buletin de însămânţare, după efectuarea fiecărei însămânţări. Documentul se completează în trei exemplare (unul pentru fermier, unul pentru operatorul însămânţător şi unul se ataşează la documentul de notificare a însămânţărilor la Biroul regional. Modelul buletinului de însămânţare este prezentat în (Anexa nr. 7).

Articolul 17 Responsabilitatea generală

Oricare ar fi modul de reproducţie şi sistemul de transmitere a datelor, crescătorul răspunde de identificarea corectă a bovinelor şi de înregistrarea corectă a tututror montelor şi însămânţărilor la bovinele din exploataţia proprie.

Capitolul V

Fătările

Articolul 18 Notificarea fătării

Deţinătorul de animale completează notificarea fătării conform Documentului de notificare – înregistrare vieţi (Anexa 8). Notificarea, individuală sau colectivă, trebuie transmisă la Biroul regional într-un interval de 5 zile lucrătoare după aplicarea crotaliilor, dar nu mai târziu de 30 de zile de la fătare.

Articolul 19 Malformaţii şi defecte

În caz de avort, produs fătat mort sau produs mort ca urmare a unor malformaţii sau defecte ereditare, crescătorul semnalează cazul imediat după eveniment la Biroul Tehnic Central (Anexa 11).

Capitolul VI

Modalitatea de colectare, arhivare şi gestionare a datelor şi documente oficiale

Articolul 20

Procedura adoptată pentru colectarea, arhivarea, actualizarea şi gestionarea datelor pentru funcţionarea Registrului genealogic este stabilită de BTC şi este supusă aprobării Comisiei Tehnice Centrale.

Articolul 21

1. Documentele oficiale ale Registrului Genealogic

a) Fişa de apreciere morfologică (bonitare), distinctă pentru fiecare rasă.

b) Certificatul de origine.

c) Declaraţia de origine pentru vacile cu ascendenţă necunoscută eliberata pentru femelele care îndeplinesc condiţiile privind caracterele de rasă şi sunt înscrise în secţiunea B a Registrului Genealogic de Vaci (Anexa 9).

2. Orice alt document aprobat de Comisia Tehnică Centrală.

3. Caracteristicile documentelor prezentate sunt stabilite de Comisia Tehnică Centrală la propunerea Biroului Tehnic Central.

4. Oricare ar fi modul de reproducţie şi sistemul de transmitere a datelor, crescătorul răspunde de identificarea corectă a animalelor şi de înregistrarea corectă a tuturor montelor şi însămânţărilor la bovinele din exploataţia proprie.

5. Toate intrările/ieşirile în/din efectiv vor fi comunicate Biroului regional în termen de 10 zile de la realizarea acestora conform modelului din Anexa 10.

Articolul 22

1. Certificatul de origine este emis de Biroul Tehnic Central pentru animalele înscrise în Registrul Genealogic, la cererea crescătorului în ferma căruia s-a născut animalul.

2. Pentru acelaşi animal se eliberează un singur certificat de origine.

3. În cazul pierderii sau deteriorării se eliberează, la solicitarea crescătorului, un al doilea exemplar pe care se inscripţionează clar “duplicat”.

4. Certificatele de origine pentru animalele exportate, precum şi pentru materialul seminal, ovule şi embrioni sunt eliberate de către Biroul Tehnic Central al Registrului Genealogic.

5. Cerinţele certificatelor de origine pentru animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine precum şi pentru materialul seminal congelat, ovule şi embrioni sunt specificate în OM 19, cap. XIII care transpune Decizia CE 2005/379. Modelul de certificat este cel ales de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie cu menţiunea că aceste cerinţe să fie respectate întocmai cum sunt prevăzute în legislaţie.

6. Toate informaţiile din certificat sunt definitive dacă proprietarul nu le contestă, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea lui.

Articolul 23

Biroul Tehnic Central trebuie să publice anual, cataloage oficiale cu toate înscrierile din anul anterior:

a. catalogul cu taurii înscrişi în Registrul Genealogic de Tauri;

b. catalogul cu vacile înscrise în Registrul Genealogic de Vaci.

Capitolul V

Calificări speciale, expoziţii şi concursuri

Articolul 24

Expoziţiile, competiţiile şi orice alte evenimente oficiale la care participă animale înscrise în Registrul Genealogic, vor fi organizate în conformitate cu normele emise de Biroul Tehnic Central după consultarea Comisiei Tehnice Centrale, aprobate de directorul general al Agenţiei.

Articolul 25

Calificări speciale pot fi atribuite pentru taurii şi vacile cu o valoare deosebită, în conformitate cu normele emise de Biroul Tehnic Central după consultarea Comisiei Tehnice Centrale.

Capitolul VI

Evaluare genetică

Articolul 26

Evaluarea genetică va fi efectuată în conformitate cu Decizia CE 2006/427.

Capitolul VII

Obligaţiile crescătorilor

Articolul 27

Fermierii care au obţinut admiterea fermelor în Registrul Genealogic se angajează:

1. să respecte prevederile prezentului Regulament, Norma tehnică precum si dispoziţiile Biroului Tehnic Central.

2. să realizeze controlul performanţelor pentru toate animalele din exploataţie;

3. să comunice toate evenimentele din fermă conform documentelor de notificare: înregistrare viţei şi intrări/ieşiri, să deţină registre şi alte evidenţe, să participe la expoziţii, concursuri şi alte manifestări organizate de Registrul Genealogic.

4. să furnizeze structurilor competente ale Registrului Genealogic clarificări şi informaţii cu privire la ferma pe care o deţin.

5. să adere la programele de evaluare genetică aprobate de Comisia Tehnică Centrală a Registrului Genealogic.

6. să supună animalele controalelor sanitare prevăzute de legislaţia naţională, să notifice prompt biroului regional apariţia unor situaţii sanitar veterinare care modifică condiţiile stabilite iniţial. După apariţia unor asemenea situaţii vor fi organizate controale periodice până la restabilirea condiţiilor stabilite iniţial.

7. Să permită liberul acces al persoanelor din cadrul BTC şi Birourilor regionale (specialişti ANARZ), pentru controlul documentelor;

Articolul 28

1. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage pentru crescători următoarele consecinţe:

a. avertisment

b. anularea numerelor de registru acordate anumitor animale în cazul în care există îndoieli cu privire la originea lor.

c. suspendarea pe o perioadă determinată a fermei din Registrul Genealogic.

d. excluderea definitivă a fermei din Registrul Genealogic.

e. denunţarea către autorităţile judiciare în cazul în care este dovedită frauda.

2. Măsurile prevăzute de aliniatele precedente sunt adoptate de Biroul Tehnic Central.

3. Măsurile stabilite la punctul c) şi d) pot fi contestate de către crescători la Comisia Tehnica Centrală

. Măsurile stabilite la punctul c) şi d) pot fi contestate de către crescători la Comisia Tehnică Centrală.

Capitolul VIII

Recunoaşterea altor registre

Articolul 29

Registrul genealogic al raselor specializate pentru producţia de carne recunoaşte informaţiile provenite din alte registre genealogice care lucrează după standarde.

Condiţiile prezentului regulament se aplică fără discriminare:

§ animalelor provenite dintr-un registru genealogic recunoscut oficial în ţara exportatoare;

§ animalelor obţinute din material seminal sau embrioni importaţi provenite de la animalele înscrise în registre genealogice recunoscute oficial în ţara exportatoare.

Articolul 30

Pentru înregistrarea unui animal din alt registru genealogic sunt necesare următoarele documente:

§ certificat de înregistrare sau ascendenţă (date de naştere şi identificare ale ascendenţilor pe două generaţii);

§ rezultate ale controlului producţiei de carne;

Capitolul IX

Dispoziţii generale

Articolul 31

Registrele, certificatele si formularele precum si alte acte ce ţin de Registrul Genealogic cu stampila Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie au valoare oficială.

Orice persoană care modifică, falsifică documente oficiale sau stampila Agenţiei va fi trimisă în judecată în conformitate cu legea.

Articolul 32

Modificările la prezentul Regulament intră în vigoare de la data când este semnată nota de aprobare.

Articolul 33

Norma tehnică care stabileşte cerinţele necesare înscrierii animalelor în Registrul genealogic face parte integrantă din prezentul Regulament.

Articolul 34

Controlul oficial al producţiei de carne se va realiza în conformitate cu legislaţia zootehnică în vigoare.

About the Author

WebAdminView all posts by WebAdmin
Wordpress themes